บทที่ 1

posted on 14 Dec 2008 10:01 by naamwan1983

                                                                     สรุปบทที่  1

                                            แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 

                 ข้อมูล  หมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อยู่ในรูปของตัวเลข  ตัวอักษร  สัญลักษณ์  รูปภาพ  หรือเสียงเช่น

                  -  จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่1

          -  คะแนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา

                 -  ที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา

                 -  ราคาแผ่นซีดีรอมภาพยนต์เรื่องแฟนฉัน

                 -   ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          - ในชีวิตประจำวันมีการรับบันทึกข้อมูลอยู่เสมอ  เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ในภายหลัง

                 เช่น    การกรอกข้อมูลของนักศึกษา( รหัสนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ที่อยู่ ฯลฯ)  เพื่อสมัครสมาชิกห้องสมุด  หรือชมรมต่างๆ ในวงธุรกิจ

          ข้อมูล   เป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกต   ปรากฏการ  การกระทำ  ลักษณะต่างๆ  ของวัตถุ  สิ่งของ  คน สัตว์  หรือพืช   ที่มีการบันทึกไว้เป็นตัวเลข  หรือสัญลักษณ์ต่างๆ  และเมื่อนำข้อมูลมาผ่านการประมวล 

             ความรู้  คือ  การรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์  และสังเคราะห์ได้  คือมีความเข้าใจ   (Understanding)  ในองค์ประกอบต่างๆ    จนอาจสร้างเป็นทฤษฎี   หรือเป็นแบบจำลองทางความคิด   และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้

                ความรู้ คือ ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการจัดระบบและประมวลผลเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ  ประสบการณ์   การรวบร่วมสั่งสมความรู้   และความเชี่ยวชาญใหการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับในการแก้ปัญหาและการดำเนินงานในปัจจุบัน

       ในชีวิตประจำวันคนจะช้ความรู้เพื่อการจัดรูปแบบ   กลั่นกรอง  และสรุปข้อมูลซึ่งเป็นการประมวลผล

 

              สารสนเทศ  ซึ่งหมายถึง  สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน   การตัดสินใจ  และคาดการณ์ในอนาคตได้

      

              สารสนเทศ  ประกอบด้วย 3 ส่วน    คือ       

          1) ส่วนรับข้อมูล      

          2)ส่วนประมวลผล  และ

          3) ส่วนแสดงผล     ซึ่งในส่วนของการแสดงผลนั้น  หมายถึง สารสนเทศได้รับจากระบบนั่นเอง

    

     

        สารสนเทศ  หมายถึง

     1.   การรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานนั้นผลิตขึ้นและแหล่งจากภายนอก

        2.  การจัดทำข้อมูลนั้นๆ โดยแปลงให้เป็นข้อสนเทศพร้อมจะใช้ประโยชน์ได้

        3.   การจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อข้ออยู่เสมอ  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

     สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้องแม่นยำ  ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ครบถ้วน  เมื่อพิจารณาแล้วจะต้องเข้าใจง่าย  ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ทันเวลา  ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการรวบรวมข้อมูลมีความเชื่อถือ

     

     ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

       1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

       ช่วยให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง  สะดวก  และรวดเร็ว  ตลอดจนการกระจายข้อมูลสามมารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเวลา  ช่วยลดขั้นตอน  ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       2.  ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน

       สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ  เพื่อสร้าวความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า   เช่น  บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ(FedEx)  พัฒนาระบบสารสนเทศที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานภาพการส่งสินค้าทางออนไลน์   เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ใช้ในปัจจุบัน   เช่น  ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูลและสารสนเทศถึงการและการได้  แม้กระทั่งระบบการบันทึกรายละเอียดของการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS  เป็นต้น         

           สารสนเทศ   มีความสำคัญในระบบงานธุรกิจและองค์กรต่างๆ  เพราะในปัจจุบันต้องการที่จะขยายโอกาศทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น และมีการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 14 Dec 2008 10:27:10 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet