บทที่ 2

posted on 14 Dec 2008 10:17 by naamwan1983

                                         สรุปบทที่ 2     

            การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์            

                      ในการทำงานของคอมพิวเตอร์     จะมีขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย       

                      การรับข้อมูล (Input)          

                     การประมวลผล (Process)       

                    การแสดงผล (Output      

                   การจัดเก็บข้อมูล (Storage)         หรือที่เรียกย่อๆ ว่า     IPOS Cycle (Input Process Output Storage Cycle)      

          ประเภทของคอมพิวเตอร์       

                 คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกได้หลายประเภท  ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของขนาดเครื่อง  ความเร็วในการประมวล  และราคาเป็นข้อพิจารณาหลัก  ทั่วไปจำแนกได้ประเภทคอมพิวเตอร์เป็น 7 ประเภท    

               1   ซูเปอร์คอมพิวเตอร์    

              2    คอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่   

        3   มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขาขนาดกลาง       

          4    คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ     

          5    คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ตหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์    

             6   Hand-held Personal computer หรือ Palmtop Computer  

        7  คอมพิวเตอร์แบบฝัง       

           องค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  ได้แก่  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ประกอบด้วย  อุปกรณ์การรับข้อมูล  อุปกรณ์การสื่อสาร  หน่วยประมวลผลกลาง   หน่วยความจำหลัก  และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง       อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล  ได้แก่   แป้นพิมพ์   เมาส์   สแกนนอร์  ไมโครโฟน  และกล้องติจิทัล   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผล   ได้แก่   จอภาพ   เครื่องพิมพ์   และลำโพง    และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลคือ  ซีพียู      

        ซอฟต์แวร์ระบบ  เป็นโปรแกรมหรือคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  ซอฟต์แวร์ระบบจำแนกออกเป็น 2 ประเภท          

             1    ระบบปฏิบัติการ   (Operating System:OS)       

        2   โปรแกรมอรรถประโยชน์   (Utility Programs)     

        ซอฟต์แวร์ประยุกต์   เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านต่างๆ  ตามความต้องการของผู้ใช้  ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน  (Custom Program หรือ Tailor-made software)        

            ข้อดีคือ  โปรแกรมสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามความประสงค์ของหน่วยงาน     

           ข้อเสียคือ  ซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะใช้เวลาในการพัฒนานานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง     จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานทั่วๆ ไปที่เรียกว่า  General-purpose software หรือ Package software        

            การบริหารทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น   ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการทรัพยากรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุงสุดในการดำเนินงาน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัฒนธรรม    โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ขององค์การ  โดยเฉพาะอย่างความพร้อมของบุคลากร

edit @ 14 Dec 2008 10:24:49 by 50224420

edit @ 5 Jan 2009 13:39:51 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet