บทที่ 3

posted on 15 Dec 2008 16:49 by naamwan1983

                                                                         บทที่                                                                

                                    ฐานข้อมูล    และคลังข้อมูล              

              

                 โครงส้างข้อมูลมีรูปแบบเป็นลำดับชั้นโดยเริ่มด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดคือ  บิต (Bit)   ไบต์ (Byte)   เขตข้อมูล (Field)   ระเบียนข้อมูล (Record)    และไฟล์ (File)      

      การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมีปัญหาด้าน           

                ความซับซ้อนของข้อมูล   การจัดเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่ง  ทำให้ยากที่จะควบคุมความถูกต้องตรงกันของข้อมูล  ข้อมูลพนักงานและข้อมูลสินค้าไว้สองแห่ง   คือที่ระบบบุคลากรและระบบงานขาย           

                ความผูกพันระหว่างข้อมูลและโปรแกรม     ความไมเป็นอิสระของข้อมูล  เป็นความผูกพันระหว่างข้อมูลและโปรแกรม            

               การไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้    ข้อมูลที่มีการจัดเจ็บแยกจากกันโดยแต่ละส่วนงานต่างจัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง            

               การขาดความคล่องตัว    ระบบแฟ้มข้อมูลขาดความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ   เนื่องจากแฟ้มข้อมูลไม่สนับสนุนงานในรูปแบบที่ไม่เคยทำประจำ

              การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี    การป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูล

 

 

  ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน

     คือ ข้อมูล  ฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์และผู้ใช้  Users

             ข้อมูล   หมายถึง  ข้อมูลแล้วความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานะข้อมูล             

             ฮาร์ดแวร์   ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง        

            ซอฟต์แวร์    ได้แก่   ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการข้อมูล  รวมทั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆ       

            ผู้ใช้ (users)  ได้แก่  บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล  เช่น ผู้บริหารฐานข้อมูล  นักวิเคราะห์   ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์   และผู้ใช้งาน       

 รูปแบบของฐานข้อมูล  ( Database  Model )          

        แบบจำลองฐานข้อมูลอธิบายถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  ฐานข้อมูลมีหลายรูปแบบ   แบบลำดับชั้น  แบบเครือข่าย   และแบบเชิงสัมพันธ์   

  คลังข้อมูล ( Database Warehouse)

 

       คลังข้อมูล หรือ ดาต้าแวร์เฮาส์ คือที่เก็บรวบร่วมข้อมูลจากหลายแหล่งและหลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน  เข้าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การ  โดยข้อมูลในคลังข้อมูลอาจได้มาจากฐานข้อมูลของระบบปฏิบัติการในองค์การและฐานแหล่งภายนอกองค์การ    

          ลักษณะของคลังข้อมูล   สามารถสรุปได้ดังนี้          

           การแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา (Subject  Oriented)           การรวบรวมเป็นหนึ่งเดียว  (Intergration)           ความสัมพันธ์กับเวลา  (Time Variant)           ความเสถียรของข้อมูล  (Nonvolatile)            การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติและการค้นหาความรู้ในคลังข้อมูล   เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาความรู้ในคลังข้อมูลมี 2 ประเภท  คือ การประมวลเชิงผลวิเคราะห์ออนไลน์ หรือ โอแลป  และ ดาต้าไมนิ่ง   

          การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP)          

         OLAP เป็นเครื่องมือที่มความสามารถในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้อย่างรวดเร็ว  โดยสามารถใช้ OLAP ในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ   เช่น            

            การหมุนมิติ  (Rotation)         

           การเลือกช่วงข้อมูล  (Ranging)          

           การเลือกลำดับชั้นข้อมูล  (Hierarchy)   

           ดาต้าไมนิ่ง  (Data Mining)      ดาต้าไมนิ่ง  เป็นเครื่องมือและเทคนิคในการสกัด  ข้อมูลและประมวลผลในเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่   สามารถค้นหารูปแบบ  แนวโน้ม  พฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลเพื่อให้ความรู้ใหม่หรือคำตอบในลักษณะต่อไปนี้    

   . ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง    

        . ลำดับของข้อมูล   

        .  การหากฎเกณฑ์ในกาจัดกลุ่ม  

     . การจัดกลุ่มของความคล้ายคลึง  

     . การพยากรณ์           

         คลังข้อมูล  Data  Warehouse  คือทีเก็บรวบร่วมข้อมูลจากหลายแหล่งและหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การ  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ได้อย่างรวดเร็ว   และมีข้อมูลพร้อมที่จะนำมาประมวลผลสำหรับการสนับสนุนด้านการบริหารและตัดสินใจ  โดยมี  โอแลป  และด้าต้าไมนิ่ง   เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาความรู้ในคลังข้อมูล

edit @ 18 Dec 2008 10:45:56 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet