บทที่ 4

posted on 16 Dec 2008 12:06 by naamwan1983

                                                                  บทที่ 4                        

                การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์             

                      การสื่อสารข้อมูลประกอบไปด้วยผู้ส่งข้อมูลที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านสื่อนำข้อมูลไปให้ผู้รับข้อมูล  โดยโปรโตคอล  หรือเรียกว่าข้อกำหนดที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อคือ  โมเดม  เนื่องจากคอมพิวเตอร์รับ-ส่ง  สัญญาแบบดิจิทัล   ในขณะที่สายโทรศัพทเป็นสัญญาณแบบ แอนาล็อก          โมเดมจึงมีหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลที่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณ    แอนาล็อกและส่งผ่านสายโทรศัพท์   ในทางกลับกันโมเดมก็ทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่เป็นรูปแบบแอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลได้ด้วย               เทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจ 

วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ           

       1. เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น   ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลมีหลายรูปแบบ           

       2.  เพื่อการดำเนินงานประสิทธิภาพสูงสุด   โดยปกติการดำเนินงานทางธุรกิจมักจะมีการใช้งานข้อมูลร่วมกันในแผนกต่างๆ ขององค์การ             

           3.  เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น    ด้วยการพัฒนาการของเทคโนโลยีคมนาคมที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องช่วยให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กระทำได้อย่างสะดวก             

          4.  เพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สะดวกขึ้น   พัฒนาการทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้การดำเนินธุรกิจออนไลน์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามไปด้วย      

           องค์ประกอบของการสื่อสาร   ส่วนประกอบที่สำคัญมีดังนี้       

      1    ผู้ส่งข้อมูล   (Sender)             

      2    ผู้รับข้อมูล   (Receiver)         

      3    ข้อมูล     (Data)         

      4    สื่อนำข้อมูล   (Medium)        

      5    โปรโตคอล    (Protocol)  

         ชนิดของสัญญาณข้อมูล         

         ในการส่งข้อมูลเพื่อการติต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์นั้น  จะต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณ   ซึ่งชนิดของสัญญาณข้อมูล  สามารถจำแนกได้เป็น 2  ชนิด       

   1  สัญญาณแอนะล็อก                เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง   มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (sine wave)โดยที่แต่คลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน               

              เฮิรตซ์   คือ    หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก  วิธีวัดความถี่จะนับจำนวนรอบของสัญญาณที่เกิดขึ้นภายใน 1 วินาที    1 วินาที  สัญญาณมีการเปลี่ยรแปลงระดับสัญญาณ 60 รอบ             

        2  สัญญาณดิจิทัล            สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง  รูปแบบของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติปะต่ออย่างสัญญาณแอนะล็อก     ในการสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัล   ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเลขฐานสอง   (0และ1)     จะถูกแทนด้วยสัญญาณดิจิทัล   การแทนข้อมูลดิจิทัลด้วยสัญญาณดิจิทัลมีหลายแบบ      Unipolar   เป็นวิธีที่แทนด้วยบิตข้อมูล 0  ด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นกลาง และบิตข้อมูล 1 ด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นบวก              

ทิศทางในการรับและส่งข้อมูลมี 3 รูปแบบ  คือ 

    1) การส่งข้อลมูลแบบทิศทางเดียวกัน  2)   การส่งข้อมูลแบบสองทศทางสลับการ   3)  การส่งข้อลมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน                

 ตัวกลางที่ใช้เป็นสื่อนำการสื่อสาร  2 ประเภท  คือ                  

  .สื่อนำข้อมูลแบบมีสาย  ได้แก่  สายคู่บิดเกลียว   สายโคแอกเชียล   และสายใยแก้วนำแสง              

  .สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย   ได้แก่    แสงอิฟราเรด  สัญญาณวิทยุ   ไมโครเวฟภาคพื้นดิน  และสัญญาณดาวเทียม                 

            การที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ   เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อมีจำนวนมากเกินไป  จะทำให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารต่ำลง  ส่วนที่ใช้ในการนำข้อมูล  ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อม             

edit @ 18 Dec 2008 10:50:27 by 50224420

edit @ 5 Jan 2009 13:42:25 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet