บทที่ 5

posted on 18 Dec 2008 10:31 by naamwan1983

                                                               บทที่ 5                         

                                         อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อินเล็กทรอนิกส์       

             ความหมายของอินเทอร์เน็ต           

                 อินเทอร์เน็ต    เป็นเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)  ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่งเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์     หมายถึง     กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อสื่อสารด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่อข่ายขึ้นไปที่เชื่อมต่อกัน  เรียกว่า  internetwork หรือ internet 

             ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต           

                 ในปี พ.2528 (1985) มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริการ(National Science Foundation   หรือ NSF )ได้ให้เงินทุนสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง  และใช้ชื่อว่า NSF net ต่อมาในปี พ.2533 (.1990)อาร์พาเน็ตไม่สามารถที่จะรองรับภาระที่เป็นโครงข่ายหลัก(Backbone)ของระบบได้อาร์พาเน็ตจึงได้ยุติลง  และเปลี่ยนไปใช้ NSFnetและเครื่อข่ายอื่นๆ  แทนมาจนเป็นเครื่อข่ายขนาดใหญ่จนกระทั่งในปัจจุบัน  โดยเรียกเครื่อข่ายว่า  อินเทอร์เน็ต(http://www.skn.ac.th/a_cd/internet/tistory.html)     

                   อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มต้นมหาวิททยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่และสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ติดต่อขอใช้บริการ e-mail กับมหาลัยเมลเบิร์น โดยใช้สายโทรศัพท์ในการเชื่อมโยง  ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งเครื่อข่ายยูยูเน็ต  และมีอีกหลายสถานบันการศึกษาเข้ามาขอเชื่อมต่อกับเครื่อข่าย  และเรียกว่าเครื่อข่ายไทยเน็ต          

  บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

                  บริการบนอินทอร์ที่สำคัญดังนี้         

    1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Mail)

      การรับส่งจดหมายหรือข้อความถึงกันได้ทั่วโลกนี้จำเป็นต้องมีที่อยู่อีเมล (E-mail Address หรือ E-mail Accound) เพื่อให้เป็นกล่องรับส่งจดหมายที่อยู่ของอีเมลจะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ  ชื่อผู้ใช้(User Name)และ โดเมน(Domain Name)  

    2.การสนทนาออนไลน์  (Online Chat)

      การสนทนาออนไลน์  เป็นบริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคุยโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน  ปัจจุบันการสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถใช้ภาพหรือกราฟิก  ภาพการ์ตูนหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ แทนผู้สนทนาได้  นอกจากการสนทนาแล้ว  ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลและไฟล์ได้อีกด้วย          

    3.เทลเน็ต (Telnet)

      เทลเน็ตเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ไกล  การใช้งานเทลเน็ตจะเป็นการแสดงข้อความตัวอักษร(Text Mode) โดยปกติการเข้าไปใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล  จำเป็นมีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  แต่ก็มีบางหน่วยงานที่อนุญาติให้เข้าใช้บริการโดยไม่ต้องระบุรหัสผ่าน เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วๆ ไป  

    4.การขนถ่ายไฟล์(File Transfer Protocol)

      การขนถ่ายไฟล์หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า  เอฟทีพี(FTP) เป็นที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทางอิเทอร์เน็ต  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไฟล์จะเรียกว่า  เอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ (FTP Server หรือ FTP Site)   

     การทำธุรกรรมทุกรูปแบบผ่านอิเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกได้ 5รูปแบบ คือ        แบบธุรกิจแบบธุรกิจ  แบบธุรกิจกับลูกค้า   แบบธุรกิจกับภาครัฐ   แบบลูกค้ากับลูกค้า    และแบบภาครัฐกับประชาชน

edit @ 18 Dec 2008 10:39:43 by 50224420

edit @ 18 Dec 2008 10:57:32 by 50224420

edit @ 19 Dec 2008 21:55:49 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet