บทที่ 6

posted on 18 Dec 2008 22:21 by naamwan1983

                                                          

                                                      บทที่ 6

                    บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ

     

             ระบบสารสนเทศสามารถถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานขององค์การ   บางระบบอาจเปลี่ยนแปลงความสมดุลทางสิทธิ  ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบที่เคยมี   ในขณะเดียวกันองค์การเองก็มีผลกระทบต่อการออกแบบระบบสารสนเทศ   องค์การที่ต่างกันอาจได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันจากการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศแบบเดียวกันมาใช้

 

 

ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ

        ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและโครงสร้างของการ

1.    ลดระดับขั้นของการจัดการ

2.    มีความคล่องตัวในการทำงาน

3.    ลดขั้นตอนการดำเนินงาน

4.    เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ

5.    กำหนดขอบเขตการดำเนินงานใหม่

 

 

ระดับของผู้ใช้ระบบสานสนเทศ

             บุคคลากรที่ดำเนินงานในองค์กรต่างๆ  ที่มหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยทั่วไปแล้วการแบ่งประเภทของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในองค์การ   นิยมแบ่งตามระดับของการปฏิบัติงานหรือการบริหารการจัดการ   แบ่งเป็น 4 ระดับ

     1.   ผู้ปฏิบัติงาน (Workers)

 2.    ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ  (Oprational Managers)

 3.    ผู้บริหารระดับกลาง  (Middie Managers)

         4.   ผู้บริหารระดับสูง(Senior Managers)

   

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน   สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท

               1.  รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด  เป็นรายที่จัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า   อาจเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นทุกวัน  ทุกสัปดาห์  ทุกเดือน  หรือทุกๆ ปี

               2.  รายงานสรุป     เป็นรายงานที่จัดทำเพื่อสรุปการดำเนินงานโดยภาพรวม    โดยปกติจะแสดงผลในรูปของตารางสรุปจำนวนและกราฟเปรียบเทียบ

                3.  รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ   เป็นรายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขพิเศษที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การจัดทำรายงานตามปกติ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา

               4.  รายงานที่จัดทำตามต้องการ     เป็นรายงานที่มีลักษณะตรงข้ามกับที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด   รายงานจะกระทำตามเวลาอย่างเสม่ำเสมอในขณะที่    Demand Report    จะจัดทำเมื่อผู้บริหารมีความต้องการในรายงานนั้นๆ  เท่านั้น

 

                 ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ   ขึ้นอยู่กับลักษณะสารสนเทศและระดับของผู้ใช้ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การผู้ที่เกียวข้องควรพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากสารสนเทศแต่ละระบบเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

 

edit @ 18 Dec 2008 22:23:47 by 50224420

edit @ 18 Dec 2008 22:26:22 by 50224420

edit @ 26 Dec 2008 09:47:02 by 50224420

edit @ 26 Dec 2008 09:55:58 by 50224420

edit @ 26 Dec 2008 09:57:12 by 50224420

edit @ 26 Dec 2008 09:58:13 by 50224420

edit @ 26 Dec 2008 10:00:23 by 50224420

edit @ 11 Feb 2009 21:21:42 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet