บทที่ 7

posted on 19 Dec 2008 16:27 by naamwan1983

                                          บทที่ 7                               

                               ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ              

              การตัดสินใจ  (Decision  Making) ขั้นตอนการตัดสินใจที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

                   1. การใช้ความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence)

    2. การออกแบบ  (Design)

    3. การคัดเลือก  (Choice)

    4. การนำไปใช้   (Implementation)     

    ระบบสารสนเทศสามารถถูกนำมาสนับสนุนแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจ   โดยขั้นตอนการใช้ความคิดประกอบเหตุผล  ระบบสารสนเทศสามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการตัดสินใจ  ข้อมูลสำหรับตรวจดูการปฏิบัติงานขององค์การตรวจจับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีต่อองค์การ   ซึ่งการตรวจจับดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถระบุถึงปัญหาหรือพัฒนาโอกาศทางตลาดได้    

 ประเภทของระบบ DSS  

                ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท  คือ          

                1.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้รูปแบบเป็นหลัก(Model-driven DSS)  เป็นระบบที่ใช้จำลองสถานกาณ์และรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น  โมเดลทางการบัญชี          

                2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS) เป็นระบบที่ช่วยให้ใช้สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ  เพื่อนำมาวิเคราะห์  เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลขององค์การ           

 ความแตกต่างระหว่างระบบ DSS และระบบสารสนเทศอื่น  

    ระบบ DSS แตกต่างจากระบบ TPS และระบบ MIS โดยระบบ TPS มีการจัดการข้อมูลสำหรับงานประจำวัน   มีกระบวนการใช้ระบบที่สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฏเณฑ์การทำงานที่ชัดเจน          สำหรับระบบ MIS จะให้สารสนเทศเพื่อการควบคุม  ตรวจสอบปฏิบัติงานและสรุปผลการดำเนินงานและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาแบบครงสร้างได้  

edit @ 19 Dec 2008 16:32:30 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่งได้เข้ามาอ่าน กำลังศึกษาเรื่องนี้พอดี ขอบคุณครับ big smile

#1 By ตองพี on 2008-12-19 16:41