บทที่8

posted on 01 Feb 2009 16:24 by naamwan1983

                                                          บทที่ 8                               

                                     ระบบสารสนเทศ  สำหรับผู้บริหาร    

      ผู้บริหารระดับสูง  เป็นผู้กำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การ  การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารจึงมีความสำคัญต่อการอยู่รอดและเติบโตของการ  การบริหารงานในปัจจุบันนอกจากจะอาศัยความชำนาญและประสบการณ์และผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับติดตามข่าวสาร วิเคราะห์และคาดการณ์ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 

      บทบาทของผู้บริหาร      

      ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทหลัก 3 ด้าน คือ      

     1. บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี    

    2. บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร     

     3. บทบาทด้านการตัดสินใจ

    ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง     

    โดยทั่วไปผู้บริหารได้รับข้อมูลจาก 3 แหล่ง ดังนี้      

    1. ข้อมูลภายในองค์การ (Internal Data) ประกอบด้วย            

   -ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงาน            

    -ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน     

    2. ข้อมูลภายนอกองค์การ (External Data)        

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ เช่น ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขันในการธุรกิจ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางกฎหมายที่มีต่อองค์การ      

    3. ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน         ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าผู้บริหารระดับสูงด้วยกัน  ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  ระหว่างพนักงานในองค์การ กรือระว่างองค์การอื่น เช่น ข่าวสารจากสื่อมวลชน และข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

       ลักษณะของระบบ ESS ระบบ ESS โดยทั่วไปมีลักษณะดังต่อไปนี้

      1.      สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์      

        ระบบ ESS สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เช่น ข้อมูลตัวบ่งชี้ผลการปฎิบัติงาน (KPI)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)     

     2. ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน       

        ระบบESS ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งหรือมีทักษะสูงด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถเรียนรู้และใช้งานง่าย มีอุปกรณ์ช่วยเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้คล่องตัว เช่น การใช้เมาส์  การใช้ระบบสัมผัส

       3.     เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก     

         ระบบ ESS  นอกจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบต่างๆ ขององค์การแล้วจะต้องสามารถเชื่อโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ  สามารถเชื่อมโยงระหว่างสื่อหลายมิติ หรือเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ต่างๆ ได้ เพื่อให้ผูบริหารสามารถรับทราบข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งภายนอก

        4.     สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า 

         สามารถเรียกดูสารสนเทศในลักษณะเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของข้อมูลเป็นลำดับๆ ลงมาได้ตาความต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภายในหรือภายนอกองค์การ  ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกิจได้อย่างรวดเร็ว  และนำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารได้หลายรูปแบบ          

       5. พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร    

            ระบบควรได้การออกแบบเป็นแบบเฉพาะสำหรับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ข้อมูลใดที่มีการเรียกดูบ่อยจะมีขั้นตอนที่เข้าถึงได้ง่าย  โดยไม่ต้องจดจำคำสั่งและใช้เวลามากในการทำงาน    

         6. มีระบบรักษาความปลอดภัย   

            ระบบ ESS ก็ไม่แตกต่างจากระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่จะต้องเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยเช่นกัน  เนื่องจากเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การและถูกพัฒนาให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ        

             ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบESS โดยสามารถช่วยผลักดันให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างราบรื่นได้  การสนับสนุนและจัดหารทรัพยากร  ให้ความมือกับทีมงาน เพื่อพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถควบคุมความต้องการของผู้บริหารและนำมาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป

edit @ 1 Feb 2009 16:34:46 by 50224420

edit @ 11 Feb 2009 21:22:21 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet