บทที่9

posted on 03 Feb 2009 17:25 by naamwan1983

                                                      บทที่9          

ปัญญาประดิษฐ์  ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์        

      ปัญญาประดิษฐ์ (Artificail Intelligencr:AI )  คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ชีววิทยาจิตวิทยา  ภาษาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์  เป้าหมายของปัญญาประดิษฐ์ คือ  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์  ตั้งแต่เห็น  ฟัง  เดิน  และรู้สึก  รวมทั้งเลียนแบบความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์      ลักษณะงานของปัญญาประดิษฐ์สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้     

   1.Cognitive Science เป็นงานที่พัฒนาบนพื้นฐานของชีววิทยา ประสาทวิทยา จิตวิทยา คณิตศาสตร์  และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้   ประกอบด้วย   ระบบผู้เชี่ยวชาญหรือระบบงานความรู้   ระบบเครื่อข่ายนิวรอน  ฟัสซี่โลจิก   เจนเนติกอัลกอริทึมเอเยนต์ชาญฉลาด  และระบบการเรียนรู้       

   2.Robotics  เป็นงานซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของวิศกรรมและสรีรศาสตร์  และเป็นการพยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มความฉลาดและถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แต่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์  โดยพยายามทำให้หุ่นยนต์มีทักษะในด้านต่างๆ  เช่น  ทักษะในการมองเห็น  ทักษะในการสัมผัส  ทักษะในการหยิบจับสิ่งของ   ทักษะในการเคลื่อนไหว   ทักษะในการนำทางเพื่อไปยังที่หมาย      

    3.Natural  Interface   เป็นงานซึ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์   เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลได้อย่างสะดวก  ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้   ระบบที่ความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์   การพัฒนาระบบงานลักษณะนี้จะรวมเทคนิคของการจดจำคำพูดและเสียงของผู้ใช้งานได้ด้วย

ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์       

      ปัญญาประดิศฐ์ในปัจจุบันยังมีขีดความสามารถน้อยกว่ามนุษย์และมีข้อจำกัด แต่ก็ยังความสำคัญต่อุรกิจ  ดังนี้         

       .  ข้อมูลในระบบจะถูกเก็บในลักษณะที่เป็นฐานความรู้ขององค์การ        

      . ระบบจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับฐานความรู้ขององค์การด้วยการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับฉพาะด้านซึ่งมีปรมาณหรือความซับซ้อนมากเกินไปสำหรับมนุษย์         

         .  ระบบจะถูกนำมาช่วยทำงานในส่วนที่เป็นงานประจำหรืองานที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับมนุษย์           

       . ระบบจะช่วยสร้างกลไกลที่ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวของมนุษย์  เช่น  ความลำเอียง  ความเหนื่อยล้า  ความเบื่อหน่าย  ความกังวล  เป็นต้น

องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ        

       ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจ  โดยจะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ มากกว่าสารสนเทศทั่วไป          

ระบบเชี่ยวชาญประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน

        1) ฐานความรู้  2) โปรแกรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์       

           องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ     

        - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์พ่วงต่างๆ     

        - โปรแกรม(Software) คือ ชุดของคำสั่งสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo      

       - ข้อมูล  คือ ข้อมูลต่างๆ ที่จะใช่ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแลระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS  ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ข้อมูลเชิงภาพ  ข้อมูลอรรถธิบาย        

       - บุคลากร  คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เช่น  ผู้นำเข้าข้อมูล  ช่างเทคนิค   และผู้แลระบบฐานข้อมูล  ผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล        

        - วิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน  คือ วิธีการที่องค์การนั้นๆ นำเอาระบบGIS ไปใช้งานโดยแต่ละระบบแต่ละองค์การย่อมมีความแตกต่างกันออกไป                                      

edit @ 3 Feb 2009 17:32:05 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet