บทที่10

posted on 05 Feb 2009 14:00 by naamwan1983

                            

                                 บทที่10

                     ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

 

       ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ คือ ระบบสารสนเทศใดๆ ที่ช่วยลดความเสียเปรียบ หรือ ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหักับองค์การ

 ระดับของกลยุทธ์

        กลยุทธ์(Strategy)คือ แผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่างๆ มาใช้ประโยชน์และปรับลดจุดด้อยหรือเอาชนะข้อจำกัดที่มีอยู่เพื่อแสวงหาโอกาศและหลีกเหลี่ยงอุปสรรค์ที่จะทำให้องค์การสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตในระยะยาว  รวมถึงสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ทั่วไปจะมีกลยุทธ์อยู่ 3 ระดับ

      1.กลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์การ(Corporate Strategy) กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง

       2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กำหนดโดยผู้บริหารหน่วยธุรกิจ

      3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) กำหนดโดยหัวหน้าหน่วยงานที่จำแนกตามหน้าที่ทางธุรกิจ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

      กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้เข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนธุรกิจอย่างไร  กรอบแนวความคิดที่สัมพันธ์กับโมเดลของพอร์เตอร์ คือ โมเดลแรงผลักดันดันในการแข่งขัน  และ โมเดลห่วงโซคุณค่า

        โมเดลแรงผลักดันดันในการแข่งขันประกอบด้วยแรงผลักดันจากผู้แข่งขันรายใหม่ที่เข้าสู้ตลาดอำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต  อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า   การแข่งขันระหว่างกิจการต่างๆ ในอุตสาหกรรม  และอุปสรรค์ที่กิดจากการสินค้าหรือบริการทดแทน

          โมเดลห่วงโซ่คุณค่าเน้นกิจการหลัก และกิจการสนับสนุน ที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ระบบสารสนเทศจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ลดต้นทุนการใช้จ่าย  หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

         แผลกลยุทธ์ธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันโดยแผนกลยุทธ์ธุรกิจจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  ในขณะที่แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศเครื่องชี้ทิศทางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

 

edit @ 5 Feb 2009 14:02:30 by 50224420

edit @ 5 Feb 2009 14:04:06 by 50224420

edit @ 11 Feb 2009 21:17:20 by 50224420

edit @ 11 Feb 2009 21:20:42 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet