บทที่11

posted on 07 Feb 2009 22:34 by naamwan1983

                                           บทที่11                           

                         ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ     

         ERP  เป็นระบบสารสนเทศที่บูรณการงานหลักต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยการโดยเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์  เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศโดยภาพรวมและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  ระบบช่วยให้กระบวนการทำงานภายในองค์การเป็นไปได้อัตโนมัติรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถช่วยลดต้นทุนทั้งระบบได้

ประโยชน์และความท้าทายของระบบ ERP         

       การนำระบบ ERP มาใช้เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน  องค์การอาจต้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้เป็นไปตามความสามารถของซอฟต์แวร์  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและการปรับรื้อขั้นตอนการดำเนินงาน  และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจในด้านกระบวนการบริหารเทคโนโลยีพื้นฐาน   และกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว

ขั้นตอนการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์การ         

      องค์การจำนวนมากมีแนวคิดในการนำ ERP มาใช้สำหรับการปฏิรูปองค์การ  และเนื่องจากระบบERP  ได้รับการพัฒนาพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด  จึงเป็นเหตุผลหรือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการนำซอฟต์แวร์มาใช้  ขั้นตอนในการนำระบบ ERP มาใช้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน           

         1.การศึกษาและวางแนวคิด         

       2.การวางแผนนำระบบมาใช้        

       3.การพัฒนาระบบ         

       4.การใช้งานและปรับเพิ่มความสามารถ 

 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ ERP        

      ซอฟต์แวร์ ERP โดยทั่วไปจะมีโครงสร้างประกอบด้วย         

       1.ซอฟต์แวร์โมดูล ได้แก่  โมดูลที่หน้าที่ในงานหลักขององค์การ  ซึ่งแต่ละโมดูลนอกจากจะทำงานเฉพาะในแต่ละโมดูลนั้นๆ แล้วยังสามารถเชื่อมโยงข้อลระหว่างกันได้         

       2.ฐานข้อมูลรวม ซอฟต์แวร์โมดูลทุกโมดูลสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลรวมได้โดยตรงและสามารถใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลรวมนี้ร่วมกันได้          

     3.ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ   เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการบริหารการจัดการระบบ         

      4.ระบบสนับสนุนการพัฒนาและการปรับเปลี่ยน   เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนบางงานให้เข้ากับการทำงานขององค์การ                  

       องค์การหลายแห่งมีการนำ ERP มาใช้ได้ให้ความสำคัญกับการขยายขีดความสามารถของระบบ ERP ให้เชื่อโยงกับองค์การภายนอกได้ เช่น เชื่อมโยงระหว่างองค์กับลูกค้าผู้นำส่งวัตถุดิบ  และยังเชื่อมโยงระหว่างองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

edit @ 7 Feb 2009 22:40:27 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet