บทที่12

posted on 11 Feb 2009 19:49 by naamwan1983

                                                    

                                                     บทที่ 12                                  

                               การพัฒนาระบบสารสนเทศ         

      การพัฒนาระบบเป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับปรงระบบงานเดิมที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิมเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานบางอยางหรือต้องการสร้างโอกาศในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ   การพัฒนาระบบสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในกระบาวการพัฒนาระบบหลายกลุ่มด้วยกัน  เช่น  ผู้บริหารโครงการ  ผู้บริหารหน่วยงานด้านสารสนเทศ  นักวิเคราะห์ระบบผู้ชำนาญการด้านเทคนิค  ผู้ใช้และผู้จดการทั่วไป

หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

     หลักการที่สำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ มีดังนี้    

     1. คำนึงถึงเจ้าของผู้ใช้ระบบ   

     2. เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด    

     3. กำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ    

      4. กำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการพัฒนาระบบ    

      5. ตระหนักว่าการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง   

      6. เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิกหรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนา    

      7. แตกระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย   

      8. ออกระบบให้สามารถรองรับต่อการขยายหรือปรับเปลี่ยนในอนาคต  

 ขันตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ    

      การพัฒนาระบบเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนโดยวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นแนวคิดที่มีการกำหนดรูปแบบในการพัฒนาระบบอย่างมีแบบแผน  มีการแบ่งระยะในการพัฒนาระบบ  ซึ่งแต่ละองค์การอาจแบ่งระยะขั้นตอนในแต่ละระยะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  ลักษณะและข้อกำหนดขององค์การ  ทำให้วงจรการพัฒนาระบบมีรูปแบบต่างๆ  โดยภาพรวมแล้ว  จะมีเค้าโครงที่เหมือนกัน  ในที่นี้จะแสดงวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่แบ่งออกเป็น 6 ระยะ  ได้แก่

     ·       การกำหนดและเลือกโครงการ

     ·       การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ

     ·       การวิเคราะห์ระบบ

     ·       การออกแบบระบบ

     ·       การพัฒนาและติดตั้งระบบ

     ·       การบำรุงรักษาระบบ

การพัฒนาระบบงานประยุกต์แบบรวดเร็ว (Rapid Application Development)          

         RAD เป็นวงจรการพัฒนาระบบที่ใช้ระยะในการพัฒนารวดเร็วกว่าคุณภาพดีกว่าวิธีพัฒนาระบบงานดั้งเดิม โดยมีการนำเครื่องมือซอฟต์แวร์มาช่วยในการพัฒนาระบบ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานประยุกต์แบบรวดเร็วมี  4  ขั้นตอน  

       1)  การกำหนดความต้องการ

       2) การออกแบบโดยผู้ใช้ 

       3) การสร้างระบบ   

        4) การเปลี่ยนระบบ        

         การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารมีการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  ทีมพัฒนาควรมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบมีความสามารถในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของระบบ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  และมีการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

edit @ 14 Feb 2009 12:27:22 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet