บทที่13

posted on 13 Feb 2009 23:48 by naamwan1983

                                              บทที่13                          

                             เทคโนโลยีและการจัดการความรู้         

          ความรู้เป็นทรัพย์สินทางกลยุทย์ขององค์การ  การประยุกต์ใช้ความรู้ก่อให้กิดวัฒนธรรมซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ

ประเภทของความรู้       

         ศาสตราจารย์โนกากะทาเคอูชิ  ได้แบ่งความรู้เป็น 2 ประเภท คือ         

        1. ความรู้โดยนัย   เป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ในบุคคล อยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นอักษร เช่น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์  ความรู้สึกนึกคิด  ทักษะในการทำงาน  งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์       

        2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง   เป็นความรู้ที่เป็นเหตุและผล  สามารถขียนบรรยายถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษร  ข้อความ  กฎเกณฑ์  สูตร  นิยาม  หรือลักษณะตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้

ประโยชน์ของการจัดการความรู้การจัดการความรู้ที่ดี  ช่วยให้องค์การได้รับประโยชน์

        1.      ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่องค์การตลอดไป

        2.      ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การให้บริการ  หรือการเรียนรู้งานใหม่

        3.      ปรับปรุงประสิทธิภาพ   และช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทุกส่วนขององค์การ

        4.      เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

        5.      ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนความรู้

        6.      ช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการปรับตัวให้เหมาะสมกับเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอดและได้เปรียบทางการแข่งขัน       

        เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาการจัดการความรุ้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การมกระบวนการในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมสมกับบริบทองค์การ   เนื่องจากองค์การต่างมีลักษณะเฉาะของตัวเองที่ทำให้แตกต่างจากองค์การอื่น  อย่างไรก็ตามการจัดการความรู้นอกจากจะต้องคำนึงถึงบุคลากรในองค์การแล้ว   ยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดกการด้วย  

edit @ 13 Feb 2009 23:52:09 by 50224420edit @ 16 Feb 2009 18:40:34 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet