บทที่14

posted on 16 Feb 2009 18:21 by naamwan1983

                                       บบที่14      

  จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     

   จริยธรรม  หรือ Ethice หมายถึง  หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุม  การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  หรืออาจหมายถึง  หลักเกณฑ์ประชาชนตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในสังคม

จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ     

   จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น       

   1.ความเป็นส่วนตัว (Infomation Privacy)       

    2.ความถูกต้อง (Information Accuracy)      

   3.ความเป็นเจ้าของ (Intellctual Property)     

   4.การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทค       

 ในด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเทศไทยได้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ฉบับ         

    1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์       

    2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์          

    3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์        

   4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์           

    5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล               

    6. กฎหมายลำดับรอง  รัฐธรรมนูญ  มาตรา78 หรือกฎหมายเกี่ยวการพัฒนาโคราสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป้าหมายของอาชญากรรม          

  ลักษณะการกระทำที่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใน 3 ประเด็นคือ           

 1. การเข้าถึงและการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

    เป็นกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่ได้อนญาติ การเข้าถึงอาจใช้วิธีการขโมยรหัสส่วนตัว             

  2. การก่อกวนหรือทำลายข้อมูล  

     เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปปั่นปวนและแทรกแซงการทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาติ               

3. การขโมยข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

      ข้อมูลและสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าของบริษัท  การถูกขโมยข้อมูลอาจสร้างความเสียหายให้กับองค์การมากกว่าการถูกขโมยโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียอีก           

     เทคโนโลยีเป็นเครื่องของการเรียนรู้   ขนาดเดียวกันก็สามารถบั่นทอนความรู้ได้  หากนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง   การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายจึงเป็นสื่งจำเป็น  หน่วยงานต่างๆ ควรกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และผู้ใช้ควรที่จะปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด  อีกทั้งช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันอาชญากรรมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้น่าอยู่ต่อไป

edit @ 16 Feb 2009 18:25:29 by 50224420

Comment

Comment:

Tweet